Πρόγραμμα e-Μάθησης: Η πρακτική άσκηση/μαθητεία στην ψηφιακή εποχή

Το πρόγραμμα στοχεύει, κατ’ αρχάς, να ενισχύσει τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών και των μεντόρων και να τους βοηθήσει στην οργάνωση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης/μαθητείας που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σπουδαστών/σπουδαστριών ΕΕΚ. Το πρόγραμμα e-μάθησης θα αναπτυχθεί στα πρότυπα του DigiCompEdu, του Ευρωπαϊκού πλαισίου για την ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, εστιάζοντας στην ανάπτυξη την ψηφιακών ικανοτήτων τους για την οργάνωση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης/μαθητείας. Το πρόγραμμα θα εξοικειώσει τους/τις εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες εταιρειών με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη, την εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την ενδυνάμωση των μαθητευόμενων και θα αναπτύξει παράλληλα τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευομένων τους.

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094938