Η πρακτική άσκηση & η μαθητεία στην ψηφιακή εποχή: Success stories

Μία μεθοδολογία βασισμένη στο πλαίσιο DigiComp 2.0, που εστιάζει στην ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων σε σπουδαστές/σπουδάστριες κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης/μαθητείας τους. Η μεθοδολογία θα απευθύνεται τόσο σε μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού ιδρυμάτων ΕΕΚ, όσο και σε εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες εταιρειών, έχοντας ως κύριο στόχο να τους βοηθήσει στην οργάνωση πρακτικής άσκησης/μαθητείας (είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως) στην ψηφιακή εποχή. Η μεθοδολογία θα περιλαμβάνει οδηγίες, πρακτικά παραδείγματα, κατευθυντήριες γραμμές και υποδείγματα. Θα προσεγγίζει επίσης ζητήματα όπως συνεργασίες μεταξύ ιδρυμάτων ΕΕΚ και εταιρειών. Η κοινοπραξία του έργου θα αναλάβει επίσης τη διεξαγωγή μίας πιλοτικής δοκιμής, βάσει της οποίας θα αναπτυχθεί ένα e-book, το οποίο θα περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια την πραγματική οργάνωση μιας πρακτικής άσκησης/μαθητείας, εμπειρίες από εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες, μέντορες και σπουδαστές/σπουδάστριες αλλά και φωτογραφικό υλικό. Θα αναπτυχθεί και θα αναρτηθεί επίσης μια σειρά από βίντεο που θα αφηγούνται παλιότερα success stories.

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094938