ПРОГРАМА ЗА УЧИЊЕ

Главната цел на програмата е да ги зајакне дигиталните компетенции на обучувачите и менторите и да им помогне во организирање на стажирање за развој на дигиталните вештини на студентите од СОО. Програмата за е-учење се заснова на DigComp 2.2 и рамката DigCompEdu за развој на дигиталната компетентност на едукаторите во Европа. Програмата ќе ги опреми обучувачите на компаниите да користат дигитални технологии за поддршка, обука, оценување и зајакнување на учениците и во исто време да ги развиваат дигиталните компетенции на нивните слушатели.

Овој проект е финансиран со поддршка на Еразмус+ Програмата на Европската Унија. Оваа комуникација ги одразува гледиштата на авторите, а Европската комисија ниту Извршната агенција за образование, аудиовизуелни услуги и култура не можат да бидат одговорни за каква било употреба на информациите содржани во неа.

Project number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094938