Е-learning програма: пракси во ера на дигитализација

Главната цел на програмата ќе биде да ги подобри дигиталните вештини на менторите и да им помогне во организирање на пракса, со цел, развој на дигиталните вештини на учениците од стручното образование. Програмата за е-учење ќе се заснова на DigiCompEdu, рамка за развој на дигиталната компетентност на едукаторите во Европа, фокусирајќи се на развивање на нивните дигитални компетенции за организација на пракса. Програмата ќе ги опреми менторите на компаниите да користат дигитални технологии за поддршка, обука, оценување и зајакнување на учениците и во исто време да ги развиваат дигиталните компетенции на нивните практиканти.

Овој проект е финансиран со поддршка на Еразмус+ Програмата на Европската Унија. Оваа комуникација ги одразува гледиштата на авторите, а Европската комисија ниту Извршната агенција за образование, аудиовизуелни услуги и култура не можат да бидат одговорни за каква било употреба на информациите содржани во неа.

Project number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094938