Το έργο DigiGo φέρνει την Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση (ΕΕΚ) πιο κοντά στην ψηφιακή εποχή

Υποστήριξη στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων από σπουδαστές και σπουδάστριες ΕΕΚ κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης/μαθητείας τους και παράλλληλα περιορισμός της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων τους κατά την έναρξη κάθε πρακτικής άσκησης/μαθητείας.

Οι στόχοι του έργου

Ενίσχυση

των Ψηφιακών Ικανοτήτων των εκπαιδευτών ή όσων είναι μέντορες σε εταιρείες.

Υποστήριξη

προγραμμάτων πρακτικής άσκησης/μαθητείας (είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως) για την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των σπουδαστών/σπουδαστριών.

Εκπαίδευση

για την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των μαθητευόμενων στην εργασία τους είτε με φυσική παρουσία είτε κατά τη διάρκεια τηλεργασίας.

Μεγαλύτερη

συμμετοχή εταιρειών στην παροχή ποιοτικής πρακτικής άσκησης/μαθητείας που ενισχύει τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών.

Ευαισθητοποίηση

του εκπαιδευτικού προσωπικού ιδρυμάτων ΕΕΚ.

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094938