Чиракување во дигиталната ера: успешни приказни

Методологија базирана на рамката DigiComp 2.0, која се фокусира на развојот на дигиталните компетенции од страна на студентите за време на стажирањето. Методологијата ќе ги таргетира и наставниците по стручно образование и менторите во компаниите, а нејзината главна цел ќе биде да им помогне во организирањето на пракса во дигиталната ера (класична или виртуелна). Методологијата ќе вклучува упатства, практични примери и упатства. Исто така, ќе вклучи и прашања како што е соработката помеѓу институтите за стручно образование и компаниите. Методологијата ќе биде пилотирана од партнерските организации и врз основа на овој пилот, ќе се направи е-книга. Оваа е-книга ќе содржи детален опис на компанијата каде се одвивала праксата, изјави од ментори, изјави од студенти и фотографии. Покрај е-книгата, ќе бидат изработени и објавени серија видеа во кои ќе бидат претставени успешните приказни.

Овој проект е финансиран со поддршка на Еразмус+ Програмата на Европската Унија. Оваа комуникација ги одразува гледиштата на авторите, а Европската комисија ниту Извршната агенција за образование, аудиовизуелни услуги и култура не можат да бидат одговорни за каква било употреба на информациите содржани во неа.

Project number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094938