ПАРТНЕРИ

CDE Petra Patrimonia (координатор на проектот)

Нуди програма за поддршка на бизнис креаторите, новите претприемачи, невработените и особено младите кои сакаат да создадат економска активност во споменатите области. Заедничка цел е да промовира економска иницијатива, меѓу другото, овозможувајќи им на проект менаџерите да создадат деловно тестирање на економската изводливост на нивниот проект.

САБА

САБА е приватно средно стручно училиште, основано во 2007 година. Има четири насоки: бизнис, администрација, компјутерски науки (ИТ) и туризам. Првата година (2007) училиштето беше отворено во главниот град на Македонија, Скопје. Учениците во САБА имаат привилегија да искусат образовен систем кој се разликува од државните училишта во Македонија. Тие се фокусирани на областа што ја учат (бизнис, администрација, компјутерски науки или туризам) и не само што имаат теоретско, туку имаат и многу практично искуство.

Inqubator Leeuwarden

Фокусот на Inqubator е да им помогне на почетниците (ученици) цврсто да го воспостават својот бизнис и да им помогне да го максимизираат својот раст во период од максимум три години. За таа цел, Inqubator нуди заеднички простор во кој почетните претприемачи можат да работат на нивниот бизнис план, да добијат совети за тоа како треба да го развиваат нивниот бизнис и да следат различни видови работилници и обуки. Повеќето почетни претприемачи потекнуваат од училиштата или универзитетите за стручно образование и обука во градот Леуварден, многу од нив во креативниот сектор и/или ИКТ.

IDEC

Консултантска компанија за обука, лоцирана во Пиреја, Грција. Нејзините активности се состојат од обука, менаџмент консалтинг, обезбедување квалитет, евалуација и развој на ИКТ решенија и за приватниот и за јавниот сектор. Клиенти на IDEC се и малите и средни претпријатија и поголемите грчки компании од широк спектар на сектори. Соработува со повеќе од 800 институти низ цела Европа и има околу 300 експерти за одредени области.

IIEK DELTA

IIEK DELTA е основана во 1971 година и скоро стана лидер во стручното образование во Грција, сертифициран од грчкото Министерство за образование и ЕУ. Со 47 годишно искуство во приватно образование, нудејќи програми за пост-средна обука од Ниво 5. Нејзината цел е да обезбеди квалитет на даденото знаење и високи нивоа на професионална рехабилитација и вработување.

CECOA

CECOA е државен центар за стручни обуки. Целта на CECOA е да ги промовира образовните активности и стручната обука, вклучувајќи го и стажирањето во секторите - трговија и услуги. CECOA работи во различни модалитети на обука и за различни целни групи: почетно стручно оспособување за млади и возрасни, континуирана обука за вработените и луѓето кои веќе се на пазарот на трудот, учење на далечина, обука на обучувачи, услуги за поддршка/консултации за компании и организации. CECOA е центар посветен на насоки, валидација, проценка и сертификација на вештините, но и на компетенциите.

Eurodimensions

Eurodimensions се обидува да ја исполни потребата за негување на претприемништвото преку образование, конкурентност, развој на бизнисот, обука и создавање партнерства. Eurodimensions верува дека насочувањето и успехот на бизнисот зависи од донесувањето на правилни стратешки одлуки зависни од триаголникот на знаење и перформансите на иновациите. Eurodimensions е активна во пренесување на своето знаење и искуство во други сектори (на пр. образование и обука, социјална вклученост, обезбедување квалитет и ИКТ); покажувајќи го позитивното влијание што може да го имаат европските инструменти за доживотно учење на патеките за обука/образовни работи.

Овој проект е финансиран со поддршка на Еразмус+ Програмата на Европската Унија. Оваа комуникација ги одразува гледиштата на авторите, а Европската комисија ниту Извршната агенција за образование, аудиовизуелни услуги и култура не можат да бидат одговорни за каква било употреба на информациите содржани во неа.

Project number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094938