Дигиго ја промовира дигитализацијата во текот на праксата

Поддршка за стекнување дигитални вештини од страна на учениците од стручното образование, за време на нивното стажирање и во исто време правилно да насочување на нивните вештини со потребите на пазарот на трудот.

Проектни цели

Подобрување

на дигиталните вештини на менторите во компаниите

поддржат

Да се поддржат програмите за пракса (класична и виртуелна) со цел да се подобрат дигиталните вештини на учениците

Обука

за подобрување на дигиталните вештини на практикантите на работното место, исто така и преку паметно работење

Ангажирање

на повеќе компании кои ќе нудат квалитетни пракси преку што би ги подобриле дигиталните вештини на учениците

Подигнување на свеста

кај наставниците и менторите од стручниот сектор

Овој проект е финансиран со поддршка на Еразмус+ Програмата на Европската Унија. Оваа комуникација ги одразува гледиштата на авторите, а Европската комисија ниту Извршната агенција за образование, аудиовизуелни услуги и култура не можат да бидат одговорни за каква било употреба на информациите содржани во неа.

Project number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094938